Óvodai díjak

A 2019/20-as oktatási évre a fenntartó által meghatározott havi díj: 10,- Eur,

2-től 3 éves korig 20,- Eur.

Az óvodában az étkezési térítési díjak 2019. szeptember 1-től az alábbiak szerint alakulnak:

TELJES ÉTKEZÉSI DÍJ:

1,54 Eur/Nap

TÍZÓRAI

0,38 Eur

EBÉD

0,90 Eur

UZSONNA

 0,26 Eur

AZ ÉTKEZÉSI DÍJON KÍVÜL MINDEN SZOLGÁLTATÁSUNK INGYENES!!!


Poskytovanie dotácie na stravu od 01.01.2019

V súvislosti s novelou zákona v oblasti poskytovania dotácií na podporu stravovacích návykov dieťaťa s účinnosťou od 01.01.2019 upozorňujeme na nasledovné skutočnosti:

Dotácia na stravu bude poskytovaná:

Deťom MŠ, ktoré

A) majú rok pred plnením školskej dochádzky (predškolákom),

B) sú vo veku 2-5 rokov a žijú v rodine, ktorá predloží potvrdenie, že sa jej poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo jej príjem je najviac vo výške životného minima (potvrdenie sa predkladá na vedenie MŠ).

Suma poskytnutej dotácie je vo výške 1,20 euro na dieťa na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ.

POZOR!

Ak dieťa nie je v MŠ a rodič ho neodhlási (alebo stravu odoberie len v 1. deň choroby do obedára), je povinný stravu uhradiť vo výške schválenej sumy na stravnú jednotku. Nemôže sa v prípade choroby odoberať strava do obedára každý deň! Odobratie stravy je podmienené účasťou na výchovno- vzdelávacom procese.

Z tohto dôvodu upozorňujeme na zodpovednosť prihlasovania a odhlasovania zo stravy.

V prípade, že je schválená suma stravnej jednotky vyššia ako 1,20 euro, rozdiel uhrádza zákonný zástupca.

Spôsob úhrady:

Šeky sa vydávajú vždy mesiac dopredu, nakoľko dieťa musí mať zaplatenú stravu ešte predtým ako začne mesačné stravovacie obdobie. Okola 20. dňa v mesiaci sú šeky spracované a vydané, termín splatnosti je do posledného dňa v mesiaci.

Odhlásené obedy sa odrátavajú od 20. do 20. dňa až v ďalšom mesiaci (napr. chýbanie v čase od 20.3. do 20. 4. sa odráta v šeku na mesiac máj.)


Platbu môžete uskutočniť troma spôsobmi:

1. zaplatením šeku

2. internetbankingom

3. vo výnimočných prípadoch aj u vedúcej ŠJ

Číslo účtu, na ktorý treba posielať platby:

Do "Správy pre prijímateľa" uveďte meno, priezvisko dieťaťa - je to potrebné kvôli evidencii platieb.

PRI PLATBÁCH BEZPODMIENEČNE UVÁDZAJTE VARIABILNÝ SYMBOL: mesiac, rok, (napr.: 092019)


Odhlasovanie stravy:

Odhlásiť dieťaťa zo stravy je možné minimálne 24 hodín vopred, najneskôr však do 12,30 deň vopred.

Ráno nie je možné stravu odhlasovať z dôvodu plynulého zásobovania potravinami a dodržiavania Zásad správnej výrobnej praxe /HACCP/. Výnimkou je pondelok a piatok ráno, kedy môžete dieťa odhlásiť do 7.30 osobne, telefonicky na č.t. 0917 350 118.

V prípadoch, keď nie je možné dodržať tento 24-hodinový časový limit, napr. v prvý deň choroby dieťaťa, je možné túto neodhlásenú stravu vyzdvihnúť do obedára, ostatné dni je potrebné odhlásiť. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

PROSÍME O PRESNÉ DODRŽIAVANIE TÝCHTO POKYNOV V RÁMCI BEZPROBLÉMOVÉHO CHODU PREVÁDZKY A PREDÍDEME TAK PRÍPADNÝM NEZROVNALOSTIAM.